TIN TỨC

AN TOÀN THÔNG TIN

DỊCH VỤ

Khảo sát, điều tra, thống kê số liệu về CNTT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình đề về CNTT

Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chuyển giao CNTT&TT

Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân

Đánh giá an toàn thông tin

Tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật

Đánh giá, kiểm thử sản phẩm CNTT&TT

Tổ chức triển khai đánh giá, kiểm thử sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật

Dịch vụ xây dựng website

Cung cấp các dịch vụ thiết kế đa dạng Website của các cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp nâng tầm hình ảnh và thương hiệu của các đơn vị trên môi trường Internet