1. Vị trí và chức năng

a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

c) Trụ sở của Trung tâm: Tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Truyền thông. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyên thông triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

c) Trụ sở của Trung tâm: Tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho không gian mạng và xử lý ứng cứu sự cố liên quan đến dữ liệu, các hệ thống thông tin dùng chung, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC); Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn thông tin mạng; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

đ) Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Tổng đài Dịch vụ giải đáp thông tin (Tổng đài 1022) của tỉnh.

g) Giám sát, ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin dùng chung và của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

h) Quản lý, khai thác, vận hành và thu thập, xử lý thông tin tại Hệ thống dữ liệu và điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh và Hệ thống giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

i) Tổ chức triển khai, thực hiện đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

k) Đánh giá, kiểm thử sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý, vận hành, khai thác (cho thuê) Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin của tỉnh theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và của UBND tỉnh.

- Giám đốc Trung tâm là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm theo phân công và ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, 01 Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm, điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cách chức, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy định hiện hành của UBND tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Trung tâm có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính

- Phòng Quản trị hệ thống

- Phòng Đào tạo và Dịch vụ

Các phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định của pháp luật và Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh.

4. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị và nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, đượcUBND tỉnh giao hằng năm và số lượng người làm việc từ nguồn thu sự nghiệpđược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng công việc, Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và kế hoạch số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ từ nguồn thu sự nghiệp, báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Trụ sở: Tầng 4, 5 Tòa nhà Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Nam Sông Mã, phố Ái Sơn 2, Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

3. Điện thoại: +84 373 718 298; +84 373 718 299

4. Fax: +84 373 718 298; +84 373 718 299

5. Email: ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn

6. Website: http://ict.thanhhoa.gov.vn