Phần mềm Quản lý công chức

Phần mềm quản lý trực tuyến Hồ sơ cán bộ Công chức & Viên chức là hệ thống ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hiệu quả hồ sơ cán bộ trong khối các cơ quan nhà nước. Phần mềm đạt giải Khuyến khích trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá năm 2015
 
Phần mềm quản lý trực tuyến Hồ sơ cán bộ Công chức & Viên chức là hệ thống  ứng  dụng  CNTT nhằm   đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hiệu quả hồ sơ cán bộ trong khối các cơ quan nhà nước. Đồng thời tạo tiền đề trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung hồ sơ cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, xã, phường :
 
• Quản lý thông tin Hồ sơ Cán bộ.
 
• Quản lý Nâng lương, Bổ nhiệm, Khen thưởng & Kỷ luật của Cán bộ.
 
• Thống kê và báo cáo tình hình Khen thưởng – Kỷ luật.
 
• Thống kê và báo cáo danh sách nhân sự sắp hưu trí.
 
• Thống kê và báo cáo nhân sự sắp đến kỳ nâng lương hoặc được nâng lương.
 
• Thống kê và báo cáo nhân sự được bổ nhiệm.
Phần mềm quản lý đầy đủ các tiêu chí thông tin trong thành phần hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo mẫu thống nhất của Bộ Nội vụ (mẫu 2A và mẫu 2C).
 
Phần mềm có thể triển khai phiên bản chạy trên Website hoặc phần mềm ứng dụng desktop Client-Server cài tại máy  tùy thuộc  theo nhu cầu,  tổ chức của đơn vị triển khai.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị hệ thống
Điện thoại: 02373.718.297