Hệ chương trình Quản lý hồ sơ công việc

Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các qui trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng.

Phần mềm có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan và tại các cơ quan đơn vị các cấp thông qua việc quản lý và theo dõi các VB đi và đến; xử lý VB, giải quyết công việc thông qua HSCV của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; các trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.

Tại mỗi cơ quan, Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp bao gồm các chức năng chính sau: 

– Chức năng quản lý các VB đi/đến, thực hiện gửi và nhận VB với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài thông qua đường mạng.

– Chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan thông qua mạng LAN.

– Chức năng giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, vụ việc trên mạng thông qua HSCV

– Chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của Lãnh đạo.

– Chức năng kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện của các Phòng/ Ban chuyên môn.

– Chức năng hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ. 

– Các chức năng tra cứu, khai thác thông tin.

– Chức năng thống kê và in ấn báo cáo.

– Các chức năng quản trị hệ thống.

Module gồm bảy phần: Danh mục, Văn bản đến, Hồ sơ công việc, Văn bản dự thảo, Phiếu trình, Xử lý công việc, Văn bản đi.

Phạm vi sử dụng của phần mềm: Tất cả các phòng, bộ phận tham gia qui trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc và tuỳ theo chức năng của từng đối tượng, cụ thể: Văn thư, Chuyên viên, Lãnh đạo, Quản trị hệ thống.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị hệ thống
Điện thoại: 02373.718.297