Phần mềm Gis "Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của tỉnh về đất đai"

Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực hiện nay đang được các cấp quản lý, các nhà chuyên môn, các doanh nghiệp, tổ chức, người dân rất quan tâm; Thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa nói riêng đã ban hành nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và từng bước cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, cơ chế của Nhà nước về lĩnh vực đất đai đến với các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa đã phối hợp với Sở TN&MT Thanh Hóa tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai đặc biệt là trong công tác xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo đủ các mẫu theo vùng miền, khu kinh tế, công nghiệp… và đảm bảo tính liên tục về vị trí địa lý trên phần mềm, từ đó xây dựng phần mềm Gis “Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của tỉnh về đất đai”.

Việc áp dụng phần mềm đã góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, chuyển tải thông tin hoạt động của ngành và công bố bộ thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường, dữ liệu tài nguyên môi trường, đặc biệt các dữ liệu về đất đai đã được số hóa, cập nhật vào phần mềm để phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân về đất đai, giúp cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, cấp huyện làm tốt công tác báo cáo thống kê, kiểm soát được số liệu đất đai của từng vùng, từng loại đất và từng hộ gia đình cá nhân sử dụng đất, quản lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tra cứu và báo cáo nhanh những biến động về đất đai trên địa bàn quản lý hàng năm; giải phóng một khối lượng lớn công sức tính toán thủ công của cán bộ địa chính khi cần xử lý thông tin về đất đai.

Bên cạnh đó, Phần mềm còn hỗ trợ cho cán bộ địa chính cấp xã, cấp huyện phát hiện nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai do lịch sử để lại, khắc phục các trường hợp sai sót thường gặp như: ghi trùng số chứng minh nhân dân chủ sử dụng, chung thửa, ghi trùng số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hiện tại phần mềm Gis “Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của tỉnh về đất đai” đang được ứng dụng tại Sở Tài nguyên và môi trường, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ:

Phòng Quản trị hệ thống
Điện thoại: 02373.718.297