Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa: “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả”

Trong năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua do Sở Thông tin và Truyền thông phát động, với phương châm: “Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả”, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiêm vụ chính trị trọng tâm được giao

 
Như: đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh; Phối hợp cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt; Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
 
Về tổ chức bộ máy
 
Hiện nay, Trung tâm có tổng số 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và 03 phòng chuyên môn: phòng Tổng hợp Hành chính, phòng Đào tạo - Dịch vụ và phòng Quản trị hệ thống. Trên 95 % cán bộ viên chức có trình độ đại học và trên đại học (03 thạc sỹ); về lý luận chính trị có 01 đồng chí có trình độ Cao cấp, có 04 đồng chí có trình độ Trung cấp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo cơ bản, nhiệt tình trong công việc, tích cực nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Về hoạt động sự nghiệp
 
Tổ chức duy trì và khai thác hiệu quả Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu của tỉnh do Trung tâm quản lý và vận hành như thực hiện việc lưu trữ và đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin cho các cơ quan, đơn vị hoạt động thông suốt 24/7; thường xuyên cập nhật, cài đặt các phần mềm, CSDL cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại Trung tâm đang duy trì hoạt động cho 55 máy chủ; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho 48 đơn vị cấp tỉnh; 423 đơn vị cấp xã; phần mềm một cửa điện tử cấp huyện cho 27 huyện, thị xã, thành phố; 128 Website và các phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh tại 31 điểm cầu. Trong năm 2019 đã tổ chức triển khai thành công cho gần 40 cuộc họp của Tỉnh ủy, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống hội nghị truyền hình. Phối hợp tổ chức lớp tập huấn công tác vận hành và bảo quản trang thiết bị tại các điểm cầu của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2019.  
 
Trong năm 2019, Trung tâm cũng đã thực hiện tốt việc hỗ trợ ứng cứu sự cố máy tính, đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã phối hợp thực hiện ứng cứu 646 lượt sự cố liên quan đến phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh; phát hiện và ngăn chặn 1.024 cuộc tấn công khai thác chiếm quyền quản trị; 793 cuộc tấn công bằng mã độc; 342 cuộc tấn công vào ứng dụng Web; 15 cuộc tấn công từ chối dịch vụ; Ban hành 31 công văn cảnh báo mã độc, chiến dịch tấn công mạng vào các hệ thống máy chủ, Website bị tin tặc tấn công cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Trực tiếp hỗ trợ xử lý, khắc phục cho 19 cơ quan có sự cố về an toàn thông tin mạng tại hệ thống thông tin của đơn vị; Hệ thống giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và phối hợp xử lý 2.840 thiết bị lây nhiễm mã độc; 1925 địa chỉ IP hơn 30 cơ quan có kết nối vào mạng máy tính ma botnet trên địa bàn tỉnh.
 
Tăng cường triển khai các giải pháp, biện pháp để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức thành công lớp tập huấn, huấn luyện diễn tập ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng và tổ chức diễn tập an ninh mạng năm 2019 cho hơn 180 cán bộ đến từ  60 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Phòng chống tấn công có chủ đích và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử”; Xây dựng, phát hành các bản tin An toàn thông tin năm 2019; Cung cấp thông tin nhanh và kịp thời về tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ: https://attt.thanhhoaict.gov.vn
 
Tổ chức thực hiện theo dõi và tổng hợp thông tin báo chí trên môi trường mạng, thông tin mạng xã hội, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành góp phần tạo ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trong năm 2019 đã phối hợp với các cơ quan chức năng bóc gỡ 51 video được chia sẻ trên kênh Youtube, 79 trang facebook, trạng báo mạng có nội dung xấu độc…Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Về hoạt động nghiên cứu, sản xuất phần mềm và chuyển giao các ứng dụng Công nghệ thông tin
 
Ban Giám đốc Trung tâm xác định xây dựng phát triển và chuyển giao phần mềm là hoạt động trọng tâm xuyên suốt, bằng sự nổ lực của các cán bộ làm công tác nghiên cứu, phát triển phần mềm, sự hợp tác của các chuyên gia. Trong năm 2019, Trung tâm đã xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý hành chính Nhà nước cho các sở, ban, ngành như:  Nâng cấp một số chức năng trên các website của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Hội làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải; Xây dựng mới website chùa Đồng Lễ, hướng dẫn chuyển giao Website cấp xã cho 2 xã Quảng Cát, Hoằng Quang đảm bảo tiêu chí 8.4 theo chương trình nông thôn mới cho các xã của một số huyện; Xây dựng phần mềm cập nhật, tổng hợp thông tin hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tư vấn các giải pháp phần mềm, website cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà Xuất bản Thanh Hóa, Đoàn khối các cơ quan tỉnh...
 
Đặc biệt trong năm 2019, Trung tâm đã hoàn thiện sản phẩm phần mềm quản lý thông tin hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về báo chí trên địa bàn. Sản phẩm đạt giải Nhất sản phẩm, giải pháp sáng tạo tại Hội thi Ứng dụng CNTT trong Khối cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
 
Về hoạt động đào tạo, dịch vụ
 
Với vai trò là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm đã tham gia đào tạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm CNTT phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước. Trung tâm đã tiến hành tập huấn sử dụng và thường xuyên hỗ trợ phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TDOffice) cho cán bộ của 48 đơn vị thuộc  sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tập huấn triển khai phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến; Phối hợp với các đơn vị tổ chức chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm TDOffice cho cán bộ, công chức các đơn vị: huyện Đông Sơn, Ban Dân tộc, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Ban Thi đua – Khen thưởng; xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy theo tiêu chí 8.4 về nông thôn mới; Phối hợp triển khai đào tạo, tập huấn Phần mềm VSATTP tại các huyện trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đào tạo cấp chứng chỉ theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
 
Tư vấn các chương trình dự án theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/7/2017 về phê duyệt đề án Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; Tư vấn các dự án cho Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Hoàn thiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu về quản lý hồ sơ công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Hoàn thiện Hồ sơ Đầu tư trang thiết bị cho phòng LAB, Trung tâm SOC tỉnh Thanh Hóa thuộc tòa nhà 12 tầng; Tư vấn gói thầu xây dựng phòng họp trực tuyến cho Tỉnh Ủy; triển khai gói thầu “Chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2018 và cơ sở dữ liệu cán bộ PMIS vào cơ sở dữ liệu giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa”; Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án vận hành, khai thác, đào tạo sử dụng hàng năm cho Phần mềm QL CBCC trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc theo các chương trình, kế hoạch và các hợp đồng của Trung tâm đã ký kết; Tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch của Sở để tham gia phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn dịch vụ, chương trình dự án về lĩnh vực CNTT&TT trên địa bàn.
 
Về các hoạt động khác
 
Tổ chức thực hiện các công tác hành chính, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm;
Phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn định hướng và giải pháp xây dựng  chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa; Phối hợp triển khai đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn 19 huyện, thị xã, thành phố theo Công văn số 1005/STTTT-QLVT của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phối hợp cài đặt và tiếp nhận hướng dẫn sử dụng các phần mềm vận hành nền tảng LGSP của tỉnh; Cổng dịch vụ công; phần mềm một cửa cấp huyện; Phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai kết nối gửi nhận văn bản với TW qua Trục liên thông văn bản quốc gia; Phối hợp với BQL Dự án của Sở để lắp đặt và cấu hình các trang thiết bị, phần mềm được đầu tư, bổ sung tại Trung tâm ANM&ATDL; Phối hợp với phòng QL BC-XB hướng dẫn  các ngành, các huyện đăng ký tạo lập các fanpage nhằm cung cấp các thông tin chính thức phục vụ tuyên truyền, quảng bá hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
 
Tham gia Triển lãm sách nhân Ngày sách Việt Nam 21/4 và chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; Tham gia tiểu ban lễ tân hậu cần phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến đến cấp xã tại tỉnh Hà Giang; Tham gia Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019); Tham gia đoàn công tác thăm quan và học hỏi kinh nghiệm tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên Huế; Tham dự Diễn tập Quốc gia năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng do Bộ Công an tổ chức; Hội nghị xúc tiến đầu tư Công nghệ thông tin tại Thừa thiên Huế; Quản lý, vận hành mạng tin học nội bộ, vận hành Trang thông tin điện tử (Website) của Sở; website Trung tâm CNTT&TT; Fanpage của Sở TT&TT.
 
Về công tác tổ chức đảng, đoàn thể
 
Cùng với việc tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, hoạt đổng của các tổ chức đoàn thể quần chúng được quan tâm như: Chi bộ luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc; Chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ theo hướng cụ thể, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị làm trọng tâm cho các cuộc sinh hoạt Chi bộ; Chi bộ đã lãnh đạo 100% đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham gia hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 và Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác phát triển đảng được Chi bộ quan tâm, trong năm 2019, Chi bộ đã tổ chức Kết nạp thêm 01 đảng viên và giới thiệu 01 quần chúng ưu tú tham gia lớp Cảm tình đảng do đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Nghị quyết Chi bộ gửi Đảng ủy Sở TT&TT cử 02 đồng chí tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tỉnh đảng. Đặc biệt trong năm 2019, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề số 415-NQ/ĐU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy về nâng cao chất lượng tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình mới và ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
 
Công đoàn Bộ phận Trung tâm đã phổi hợp cùng với Công đoàn Sở tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho toàn thể chị em trong cơ quan; Phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2019; Hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động.
 
100% đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,...; Tham gia cùng Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền Thông Thanh Hóa hỗ trợ ngôi nhà "Khăn quàng đỏ” cho các em học sinh nghèo trường Tiểu học Xuân Bình (Như Xuân, Thanh Hóa); Tích cực tham gia nhiều hoạt động do đoàn cấp trên và BCH Chi đoàn Sở phát động.
 
Với những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019, Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Về tập thể, Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; về cá nhân có 03 CB, VC, NLĐ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 cán bộ đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 công chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 viên chức đề nghị Bộ trưởng Bộ TTTT tặng Bằng khen; 06 CB, VC, NLĐ được Giám đốc Sở tặng Giấy khen. 
 
Phát huy kết quả đạt được, chặng đường tiếp theo đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với đội ngũ CBCCVC, người lao động của Trung tâm đòi hỏi cần phát huy hơn nữa trí tuệ, khả năng, đoàn kết chung sức, chung lòng, xây dựng Trung tâm CNTT&TT ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp thông tin và truyền thông của tỉnh ngày càng phát triển./.
 
Theo ThS. Lê Xuân Lâm - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT