Bản tin ATTT
Bản tin An toàn thông tin - Số 10

Đảm bảo an toàn thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử và các dịch vụ thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trang 4)/ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, 10 năm xây dựng và phát triển (trang 8)/ Công tác đảm bảo án toàn thông tin, ứng cứu sự cố của trung tâm trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua (trang 12)/ Hoạt động đào tạo, tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày thành lập đến nay (trang 15).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 9

Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thông thông tin quan trọng (trang 4)/ Vai trò của Trung tâm điều hành an toàn thông tin trong việc triển khai chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa (trang 7)/ Công tác đảm bảo an toàn thông tin trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng tỉnh Thanh Hóa (trang 10).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 8

Tăng cường quản lý đối với hoạt động trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay (trang 4)/ Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội (trang 8)/ Kỹ năng phân biệt tin tức giả trên mạng (trang 10)/ Tổng hợp các biện pháp bảo vệ tài khoản mạng xã hội an toàn (trang 13).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 7

Tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới (trang 4)/ Công tác điều phối, ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2017 (trang 7)/ Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Thanh Hóa trong năm 2017 (trang 10)/ Tổng kết tình hình, sự kiện an toàn thông tin tiêu biểu trong năm 2017 (trang 12).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 6

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh (trang 4)/ Xu hướng IoT và yêu cầu của các giải pháp bảo mật (trang 8)/ An toàn thông tin khi sử dụng điện thoại thông minh smartphone (trang 15)/ Thống kê tỉnh hình an toàn thông tin (trang 22).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 5

Tăng cường các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội (trang 4)/ Kinh nghiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn của trung tâm CNTT&TT Sơn La (trang 7)/ Đảm bảo an toàn thông tin khi xử dụng mạng xã hội (trang 17)/ Thống kê tình hình an toàn thông tin (trang 20).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 4

Triển khai Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia (trang 4)/ Kinh nghiệm về công tác điều phối ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (trang 6)/ Đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây (trang 16)/ Thống kê tình hình an toàn thông tin trong Quý III (trang 20).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 2

Đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa - Thách thức và giải pháp (trang 4)/ Thống kê tình hình an toàn thông tin trong quý I (trang 22)/ Mã độc đòi tiền chuộc - Tác hại và cách phòng tránh (trang 9).

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 1

Tăng cường đẩy mạnh phát triển ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập - phát triển (trang 4)/ Công tác điều phối và ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (trang 8)/ Tổng kết tình hình, sự kiện an toàn thông tin tiêu biểu trong năm 2016.

Chi tiết »
Bản tin An toàn thông tin - Số 3

Tăng cường hoạt động cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh (trang 4)/ Tổng quan về luật An toàn thông tin mạng (trang 7)/ Đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng thư điện tử công vụ (trang 13)/ Thống kê tình hình an toàn thông tin trong quý II (trang 20).

Chi tiết »