Thông báo nhận hồ sơ bồi dưỡng, sát hạch và thi cấp chứng chỉ CNTT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
BỒI DƯỠNG VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) “CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN” THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ;   Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn.

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SGDĐT và 47/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá về việc cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ "chuẩn kỹ năng sử dụng cơ bản".

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT chuẩn Cơ bản như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh:

          - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị;
          - Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
          - Đối với các cơ quan tổ chức đăng ký đề nghị gửi kèm theo danh sách học viên.

II. Hồ sơ đăng ký:

        1. Cá nhân trực tiếp đến đăng ký tại Trung tâm hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với Trung tâm.

        2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

          - Đơn đăng ký theo mẫu (tải về tại đây);
          - Bốn (04) ảnh 3cm x 4cm; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;
          - Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

III. Học phí và lệ phí thi:

          1. Bồi dưỡng, ôn tập, thi và cấp chứng chỉ: 1.200.000 VNĐ / 01 học viên / 12 buổi (60 tiết)

          2. Ôn tập, thi và cấp chứng chỉ: 800.000 đồng / 01 học viên

          3. Đăng ký dự thi và cấp chứng chỉ: 600.000 VNĐ

          3. Lệ phí thi lại:  100.000 đồng / học viên / lần;

IV. Liên hệ đăng ký:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
Số 73 Hàng Than, p Lam Sơn, tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
Số điện thoại: 02373. 718.698
Website: ict.thanhhoa.gov.vn
Email: ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn