Bản tin An toàn thông tin - Số 10

Đảm bảo an toàn thông tin trong việc xây dựng chính quyền điện tử và các dịch vụ thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trang 4)/ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, 10 năm xây dựng và phát triển (trang 8)/ Công tác đảm bảo án toàn thông tin, ứng cứu sự cố của trung tâm trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua (trang 12)/ Hoạt động đào tạo, tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày thành lập đến nay (trang 15).

(Bản tin đính kèm)